Friday, 26 October 2012

Bhuvaneshwariya nene

This blog gives you the lyrics and the mp3 song of "Bhuvaneshwariya nene maanasave"

Song: bhuvanEshwariyaa

bhuvanEshwariya
raagam: mOhana kalyaaNi
65 mEcakalyaaNi janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S
taaLam: aadi
Composer: HarikEshanallur Mutayyaah Bhaagavatar
Language: KannaDa
pallavi
bhuvanEshvariya nene mAnasavE bhava bandhagaLa bhItiya biDuvE
anupallavi
bhavadali baridE navEyadE nOyadE tavE suvilAsadE taNiyuvE sukhisuvE
(bhuvanEshwariyaa)
caraNam
vrjinangaLanu vidaLipamAtEya trijagajjananiya triguNAtIteya
nija bhaktAvana suravara surabhiya aja sannutE shrI harikEshAngiya
(bhuvanEshwariyaa)


Youtube link                                        MP3 link

1 comment: